Seurakunnan hallinto                 

Seurakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, kuten valtio ja kuntakin. Kaikilla niillä on verotusoikeus. Eduskunta säätää kirkkolain. Kirkkolaissa on määritelty kirkon ja seurakunnan perustehtävä. Valtiovalta Suomessa luottaa myös muuten evankelisluterilaisiin seurakuntiin ja on sälyttänyt seurakuntien velvollisuudeksi rakentaa ja ylläpitää hautausmaat.

Seurakunta on julkisoikeudellisena yhteisönä velvollinen järjestämään myös asianmukaisen, demokraattisen ja avoimen hallinnon. Tämän hallinnon puitteet on säädetty Kirkkolaissa ja Kirkkojärjestyksessä. Jokainen äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi vaikutta yhteisiin asioihin äänestämällä seurakuntavaaleissa. Vaalit ovat samanlaiset kuin valtiolliset ja kunnalliset vaalit. Muutenkin kunnan ja seurakunnan hallintorakenteet ovat lähes yhteneväiset. Seurakuntavaalit pidetään neljän vuoden välein, viimeksi marraskuussa 2022. Vaaleissa valitaan kirkkovaltuusto. Valmistelavana ja toimeenpanevana elimenä toimii kirkkoneuvosto, joka vastaa kaupunginhallitusta. Vaikka hallintomallit ovat samankaltaiset, kunnan ja seurakunnan tehtävät ovat erilaiset.

Kirkon perustehtävän määrittelee Kirkkolaki näin: " Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman kehittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi."

Seurakunnan tehtävän määrittelee Kirkkolaki näin: Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä."

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Se päättää veroprosentista, talousarviosta, virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, rakentamisesta ja muista suurista ja kauaskantoisista asioista.

Hiippakunnan hallinto

Hiippakuntavaltuusto ja kirkolliskokousedustajat

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi on 1.5.2020–30.4.2024.

Piispa Matti Salomäki ja rovastin arvonimen vuonna 2022 saaneet: joukossa kirkkoherramme Elina Tourunen.
Piispa Matti Salomäki ja rovastin arvonimen vuonna 2022 saaneet: joukossa kirkkoherramme Elina Tourunen.